Projekti

Primeri istraživačko-razvojnih projekata

Rana detekcija kvarova u mašinama u cilju postizanja bolje efikasnosti opreme

Preduzeće u Gornjem Milanovcu ima 90 zaposlenih. Preduzeće se bavi proizvodnjom pakovanja od papira i želi implementirani sistem za ranu detekciju otkaza u svojim obrtnim mašinama (kompresorima, pumpama, reduktorima i elektromotorima).

Preduzeće stupa u kontakt sa Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu kako bi isti izvršio neophodna merenja (kao na primer vibracija, temperature i brzine) i izradio studiju izvodljivosti odnosno predložio rešenje gde i koje dodatne senzore treba instalirati kao i koje algoritme za ranu detekciju koristiti.

Uspešnom implementacijom predloženog rešenja preduzeće bi bilo u mogućnosti da poveća efikasnost svoje opreme, smanji potrošnju električne energije, broj kvarova i škarta, i time poveća dostupnost opreme i kapacitet proizvodnje.

Ukupna vrednost usluga istraživanja i razvoja na ovom projektu je €10.000 (bez PDV-a). Vrednost zelenog inovacionog vaučera će biti €9.000 (90 procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) dok će preduzeće pokriti preostali deo troškova u iznosu od €1.000 (10 procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) iz svojih izvora finansiranja.

Testiranje novog sorbenta za smanjenje emisija gasova zelene bašte

Preduzeće u Boru sa 40 zaposlenih je razvilo novu vrstu sorbenta zasnovanu na krečnjaku koje se može ubrizgavati u kotlove na ugalj, lož ulje, gas i biomasu i smanjiti emisiju gasova zelene bašte iz istih.

U cilju daljeg razvoja sorbenta preduzeće angažuje Laboratoriju za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ da uradi testove i merenja na jednoj od termoelektrana ili elektrana na biomasu kako bi se utvrdilo da li je i ako jeste za koliko novi sorbent efikasniji od onih koji se već koriste i dostupni su na tržištu Srbije.

Ukupna vrednost usluga istraživanja i razvoja na ovom projektu je €15.000 (bez PDV-a). Vrednost zelenog inovacionog vaučera će biti €13.500 (90 procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) dok će preduzeće pokriti preostali deo troškova u iznosu od €1.500 (10% procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) iz svojih izvora finansiranja.

Modeliranje visoko-naponskog transformatora u cilju postizanja manjih gubitaka

Preduzeće u Beogradu sa 180 zaposlenih proizvodi visoko-naponske 110 kV transformatore.

Kako bi povećali efikasnost i smanjili troškove njihove izrade preduzeće angažuje Elektrotehnički institut Nikola Tesla Univerziteta u Beogradu da izradi detaljan model transformatora i predloži njegove optimalne parametre. Na taj tačin unapređen transformator bi imao manje gubitke koji nastaju prilikom transformacije napona dok bi preduzeće smanjilo utrošak materijala u proizvodnom procesu.

Ukupna vrednost usluga istraživanja i razvoja na ovom projektu je €25.000 (bez PDV-a). Vrednost zelenog inovacionog vaučera će biti €20.000 (što je maksimalna moguća vrednost vaučera) dok će preduzeće pokriti preostali deo troškova u iznosu od €5.000 iz svojih izvora finansiranja.

Za više primera istraživačko-razvojnih projekata molimo pogledajte projekte odobrene u okviru Programa klimatskih inovacionih vaučera nedavno pokrenutog u Ukrajini.